نگاهی به تصمیم جدایی کانون مرکز در برگزاری آزمون کارآموزی و جلسه اخیر شورای اجرایی

نگاهی به تصمیم جدایی کانون مرکز در برگزاری آزمون کارآموزی و جلسه اخیر شورای اجرایی

نگاهی به تصمیم جدایی کانون مرکز در برگزاری آزمون کارآموزی و جلسه اخیر شورای اجرایی


زمانی که خبر تصمیم هیات مدیره کانون مرکز دال بر برگزاری جداگانه آزمون کارآموزی این کانون از اتحادیه را شنیدم، خواستم مطلبی نوشته، دیدگاه های خویش را بیان کنم، اما گفتم شاید به زودی خبری برسد چرا که بر مبنای قاعده
''هر دم از این باغ بری می رسد!''
امکان شنیدن خبرهای جدید وجود داشت، که پس از چند روز خوابم تعبیر شد و جلسه شورای اجرایی اتحادیه به طور فوق العاده و اضطراری برگزار شد. که براستی اضطراری بود، چرا که حسب صورتجلسه قبلی که در 31/4/1389 به تصویب این شورا رسیده بود، مقرر گردیده بود که در ماه مبارک رمضان جلسه ای برگزار نشود و از سویی جلسه بعدی نیز در 25/6/1389 برگزار شود.
اهمیت تصمیم کانون مرکز به حدی بود که اعضای محترم شورای اجرایی مجبور شدند، در ماه مبارک رمضان فریضه شرعی را بر حسب قاعده ''الضرورات تبیح المحظورات'' کنار نهاده وجهت شرکت در جلسه اخیرالذکر به تهران بروند.
جالب است، که در این جلسه حسب پیشنهاد کانون مرکز ! تصویب گردید:
برای برگزاری آزمون ورودی وکالت که در آذرماه 1389برگزار خواهد شد، کانون وکلای دادگستری مرکز به همراه چهار کانون دیگر که برگزیده همه کانونهای وکلای دادگستری خواهند بود در زمینه طرح پرسش ها و نظارت تام بر شیوه انجام آن از سوی سازمان سنجش اقدام نمایند.
1-آگهی مربوط به آزمون از سوی اتحادیه منتشر خواهد شد و مباشراجرا نیز خود اتحادیه خواهد بود.
2-اجرای آزمون در قلمرو هر کانون بر عهده هیات مدیره کانون همان استان خواهد بود.
به راستی، آیا هدف کانون مرکز از بیان دیدگاه خویش در خصوص برگزاری جداگانه آزمون کارآموزی، چیزی جز این است که دیدگاه های خود را به سایر کانون ها و علی الخصوص اتحادیه تحمیل نماید ؟
چرا که این اقدام در سال های پیش نیز صورت گرفته و ثمره آن برگزاری آزمون به صورت جداگانه از سوی کانون مرکز بود، که در خصوص آن اما و اگرها بسیار شنیده شد!
این اقدام نیز تنها به دلیل خواست کانون مرکز برای اصلاح اساسنامه اتحادیه مطابق خواست آن کانون بود و هیچ بهانه علمی‌ای در خصوص ضعف برگزاری آزمون از سوی اتحادیه وجود نداشت.
اما امسال، گویی قرار است تجربه سال 1387 تکرار شود و کانون مرکز مستقل اقدام کند و یا با کوتاه آمدن اتحادیه، کانون مرکز لطف کرده همگام با سایر کانون ها و از طریق اتحادیه آزمون برگزار کند!
جالب است، آیا توان علمی یک کانون در تعیین سطح آزمون و شیوه برگزاری آن، از شیوه پیش گرفته شده از سوی اتحادیه، که منبعث از اراده 19 کانون است، بیشتر است؟
آیا جدیداً اکثریت، ناقص تر از اقلیت می اندیشند؟ شاید اصول دموکراسی و احترام به آراء اکثریت تغییر یافته است؟
اگر قرار بود آزمون را جداگانه برگزار کنند، چرا پیش تر آن را اعلام نکردند و موضوعات را در لحظات آخر و با هیاهوی رسانه ای عنوان نمودند؟ برگزاری جداگانه آزمون هنری است که تمامی کانون ها و حتی کوچک ترین آنها (از نظر تعداد اعضا و وسعت قلمرو) نیز آن را دارند، اما حفظ اتحاد آنها را از این کار باز می دارد و نه ناتوانی آنها.
به نظر نگارنده این سطور، اقدام کانون مرکز که در حال حاضر در بسیاری موضع گیری های خود مستقلاً عمل کرده و در واقع عملاً از اتحادیه منفک شده است، اقدام جدیدی نیست و تنها یک بهانه برای تحمیل دیدگاه های خویش بر اتحادیه و سایر کانون هاست. نمونه بارز آن در خصوص سیستم اتوماسیون اداری کانون هاست، که کانون مرکز بدون توجه به اقدامات اتحادیه در این خصوص مستقلاً اقدام نموده است.
با این وصف، در خصوص این پیشنهاد کانون مرکز، چه ضرورتی دارد که سایر کانون ها تصمیم هیاتی را که از 5 کانون و آن هم با حضور کانون مرکز، به عنوان عضو از پیش تعیین شده، بپذیرند؟!
اگر بحث تخصصی شدن آزمون و جلوگیری از وجود ایرادات است، به نظر بهتر است از کمیسیون هایی که قرار شد در سال گذشته در اتحادیه تشکیل شوند، بهره گرفته می شد و کمیسیونی را به عنوان کمیسیون آزمون و کارآموزی تشکیل دهند که نخبگان هر کانون در این زمینه، در آن حضور داشته باشند و تصمیم این جمع مناط اعتبار قرار گیرد. مطمئین باشیم که این روش، درست ترین راه ممکن برای برگزاری بدون شائبه آزمون و بهره گیری از خرد جمعی است.