آیین نامه اجرایی ماده 79 ق م ا (جایگزین های حبس

آیین نامه اجرای ماده 79 قانون مجازات اسلامی

جایگزین های حبس


URL : https://www.vekalatonline.ir/articles/91878/آیین-نامه-اجرایی-ماده-79-ق-م-ا-(جایگزین-های-حبس/