شماره 2114/78/1 4/3/1378

حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای شوشتری
وزیرمحترم دادگستری
ریاست محترم قوه قضاییه پس ازملاحظه آئین نامه صدور جواز وکالت اتفاقی موقت مرقوم فرمودند:
باسمه تعالی :
بااصلاح جزئی دوموردموافقت وتصویب می شود.
محمدیزدی 3/3/78

علیهذاضمن ابلاغ مراتب تصویراصلاح شده فرم که درمحلهای (سطراول ) بعدازکلمه اتفاقی کلمه (موقت ) و بند د ماده دوبعدازکلمه دادگاه کلمات (مرجع قضائی )اضافه فرموده اند نیزجهت ملاحظه به همراه ارسال می شود.
معاون اجرائی رئیس قوه قضائیه -محمدرضاعباسی فرد

دراجرای ماده 2قانون وکالت سال 1315وبه تجویزماده 22 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 و بمنظورتنظیم امورمربوط به صدورجوازوکالت اتفاقی وشرایط درخواست آن ،ضوابط زیرتعیین واعلام می گردد.
ماده 1- درخواست اخذجوازوکالت اتفاقی بایدتوسط شخص متقاضی بعمل آمده ودرآن ضمن معرفی کامل خودواعلام میزان تحصیلات وتجربیات وسایر جهات ودلایل احتمالی موثردرقضیه ،مشخصات کامل ونشانی موکل یاموکلین موردنظرودرجه قرابت آنان ونیزمشخصات موضوعی که متقاضی قراراست طرح نموده ویاعهده داردفاع ازآن شودرااعلام ومدارک مورداستنادرا پیوست کرده وپس ازامضاءذیل درخواست آن را دردفترکانون وکلاثبت نماید ماده 2-به همراه درخواست صدورجواز وکالت اتفاقی ،بایدفتوکپی مصدق مدارک زیرنیزبه کانون وکلاتسلیم شود:
الف - فتوکپی شناسنامه وآخرین مدرک تحصیلی ودوقطعه عکس .
ب - فتوکپی شناسنامه موکل یاموکلین ومدارک مثبته قرابت وفق ماده 2 قانون وکالت مصوب 1315.
ج - اصل درخواست موکل بعنوان کانون وکلا (بشرح وفرم تهیه شده )که امضاء موکل توسط کانون ویایکی ازدفاتراسنادرسمی گواهی شده باشد.
د- اخطاریه یاگواهی مرجع قضائی درموردمشخصات پرونده ووقت رسیدگی آن نسبت به دعاوی طرح شده .
ه - فتوکپی کارت پایان خدمت یامعافیت دائم برای متقاضیانی که مشمول خدمت نظام وظیفه می باشند.
تبصره - مدارک فوق به هیچ صورتی قابل استردادنیست .
ماده 3- برای هرموردوکالت اتفاقی بایددرخواست جداگانه باضمائم کامل تهیه وتسلیم شودواین قائده درخوردپرونده هایی که ازدویاچنددعوی مرتبط تشکیل شده باشدنیزرعایت خواهدشدمگراینکه به تشخیص کانون تکراراصل تقاضایامدارک ومستندات واطلاعات ضروری نباشد.
ماده 4-کانون می تواند ازمتقاضیان جوازوکالت اتفاقی پس ازاحراز شرائط،اختیاری به منظوربررسی توان عملی وتجربی دفاع ازدعوی اعلام شده بعمل آوردوصدورجوازوکالت منوط به موفقیت متقاضی دراختیاربه تشخیص کانون وکلا است .
ماده 5- تشکیل پرونده جهت بررسی درخواست متقاضی اخذجوازوکالت اتفاقی منوط به واریز مبلغی است که توسط کانون وکلادرهرسال تعیین واعلام خواهدشد.
تبصره - مبلغ مذکوربه هیچ صورتی مستردنخواهدشد.
ماده 6- هیات مدیره کانون برای صدورجوازوکالت اتفاقی ،هرسال مبلغ را تعیین واعلام خواهدنمود.
ماده 7- این آیین نامه در7ماده و2تبصره تدوین وبه تصویب رسید.

نوع :
4
شماره انتشار :
15864
تاریخ تصویب :
1378/03/03
تاریخ ابلاغ :
1378/05/24
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)