پرونده اصراری کلاسه : 23/12/6145ک
ردیف : 77/21
رای شماره : 115/3/1378

بسمه تعالی
رای هیات عمومی دیوانعالی کشور (شعب کیفری )
نظر به اینکه بموجب ماده 24 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح در صورتکیه تیراندازی بر خلاف مقررات و ضوابط منتهی به قتل گردد موضوع شمول مقررات قصاص و دیات میباشد و با توجه بمندرجات اوراق پرونده و قانون نحوه بکارگیری سلاح مصوب 1373آقای سیدکاظم آل عمران در تیزاندازی منجر بقتل علی آقا کشی زاده مقررات و ضوابط مربوطه را رعایت ننموده و برائت وی از اتهام قتل با موازین و مقررات منطبق نبوده و اعتراض وارد است 0 بنابراین دادنامه شماره 27322/12/76 شعبه اول دادگاه نظامی یک استان آذربایجان شرقی باستناد بند(ج ) ماده 7 قانون تجدیدنظرآراء دادگاهها مصوب 1372 با اکثریت آراء نقض و رسیدگی مجدد بدادگاه همعرض ارجاع میشود0

مرجع :
آرشیو دفتروکالت آقای پرویز چگینی وکیل دادگستری

131
نوع :
2
شماره انتشار :
5
تاریخ تصویب :
1378/03/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)